Příklad: Brother TN 2000, Canon FX-10, Canon CLI-8, HP Q2612A, HP CB540A, Xerox 6120, ...
zavřít
zavřít

Obchodní podmínky

Nacházíte se zde: tonery-skipo.cz Eshop - ostatníObchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky upravují nákup a prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.toneryskipo.cz (dále jen „e-shop“). Smluvní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v případě spotřebitele také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

3. Znění všeobecných obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

Článek II.

Provozovatel e-shopu

1. E-shop, který se zabývá prodejem veškerých potřeb k tisku a provozu kanceláře, provozuje společnost SKIPO CZ.s.r.o., IČ 03731502, Nad Náhonem 553, Choceňské předměstí, 566 01, Vysoké Mýto, zapsaná v oddílu C, vložka 34653 obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.

Článek III.

Vymezení pojmů

1. Prodávající - je výše uvedený subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2. Kupující – spotřebitel - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

3. Kupující - nikoli spotřebitel - je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

4. Kupní smlouva - je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

5. Není-li kupující spotřebitel, návrhem na uzavření smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Článek IV.

Uzavření smlouvy

1. Platnost nabídek prodávajícího vyhotovených písemně činí jeden kalendářní měsíc ode dne jejich vyhotovení, není-li stanoveno jinak. Podklady přiložené k nabídkám, jako jsou specifikace výrobků apod., jsou pouze informativní, pokud je prodávající neoznačí výslovně jako závazné.

2. Objednávka vybraného zboží či služeb je návrhem kupujícího na uzavření smlouvy, která vzniká okamžikem, kdy vyjádření souhlasu prodávajícího s obsahem takového návrhu dojde e-mailem kupujícímu - potvrzení objednávky.

3. Odesláním takové objednávky kupující potvrzuje závaznost své objednávky a také skutečnost, že se na něj vztahují Všeobecné obchodní podmínky, se kterými se seznámil před odesláním své objednávky a souhlasí s nimi.

4. Náležitosti objednávky - v objednávce kupujícího musí být povinně vyplněny následující údaje a to v závislosti na tom, zda se jedná o fyzickou osobu spotřebitele či fyzickou nebo právnickou osobu podnikatele: Obchodní název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, fakturační a dodací adresu, IČ, DIČ, název zboží, jednotkovou cenu, způsob platby a dopravy, datum, telefonické spojení a e-mail.

5. Zrušení objednávky - spotřebitel je oprávněn objednávku zrušit, jestliže jeho odvolání dojde dodavateli dříve, než dodavatel závazně potvrdí objednávku a začne expedovat zboží. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu výdajů spojených s vyřizováním objednávky, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

6. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

7. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. K cenám budou připočteny související poplatky uvedené u jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Článek V.

Ceny

1. Provozovatel je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách e-shopu jsou včetně DPH.

2. Rozhodující jsou ceny uvedené v aktuálním ceníku prodávajícího, případně v písemné smlouvě. Pokud nejsou ceny uvedeny ve smlouvě, je její součástí vždy aktuální ceník. Při dodávkách zboží
nebo služeb s dlouhodobým plněním si prodávající vyhrazuje právo změny cen.

Článek VI.

Způsoby doručení a platby

1. Platby kupujících za dodávky zboží a služeb prodávajícího se uskutečňují jako:
a) platby předem,
b) platby v hotovosti (včetně platby na dobírku přepravní službě),
c) platby na základě faktury s udanou dobou splatnosti.

2. Platba předem je realizována na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím. Ve všech případech pro platbu předem platí, že odběr zboží kupujícím je možný až poté, co bude částka
ve výši kupní ceny připsána na účet prodávajícího. Po  uskutečněném zdanitelném plnění je kupujícímu zaslán řádný daňový doklad. Pouze na základě zvláštní písemné dohody může
prodávající akceptovat i potvrzení o provedení platby předem, například originál výpisu z bankovního účtu kupujícího s uvedenou platbou.

3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4. V případě, že bude kupující v prodlení s platbou kupní ceny, je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení, minimálně však 20 Kč za každý den prodlení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že je kupující s platbou faktury v prodlení delším než 7 kalendářních dní, je prodávající oprávněn dosud neprovedené dodávky zadržet a provést je pouze proti platbě předem nebo při poskytnutí zajištění, které je pro prodávajícícho přijatelné.

5. Pokud není dohodnuto jinak, je povinen kupující první platbu za zboží nebo poskytnuté služby realizovat předem nebo v hotovosti.

Článek VII.

Dodání a převzetí zboží

1. Dodací lhůta se stává závaznou v případě jejího uvedení v písemné smlouvě nebo potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. V ostatních případech platí dodací lhůta jako informativní a její nedodržení nelze považovat za závažné porušení smlouvy. Dodací termín se prodlužuje o dobu, po kterou je kupující v prodlení se splněním svých smluvních povinností ve vztahu k prodávajícímu. Zboží, které je uvedené jako skladem, je standardně expedováno nejpozději do dvou pracovních dnů. U méně běžného nebo problematického zboží však tato lhůta může být delší, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může kupující stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí.

2. Pojištění přepravy zabezpečí prodávající pouze na základě písemného ujednání. Pokud charakter zboží bude vyžadovat pojištění z důvodu ochrany zboží (křehké apod.), bude zboží pojištěno automaticky na náklad kupujícího, náklady pojištění nejsou součástí ceny dle těchto podmínek.

3. Expediční náklady - při zasílání zboží poštou v hodnotě nákupu nad 5 000,- Kč včetně DPH není účtován poplatek za poštovné a balné. Při nákupu v hodnotě do 5 000,- Kč včetně DPH je účtováno poštovné a balné ve výši 120,- Kč včetně DPH.

4. V případě, že kupující nepřevezme objednanou dodávku, je povinen uhradit náklady, které tak prodávajícímu vznikly.

5. Pokud je při sjednaném osobním odběru zaplacené zboží neodebráno více než 5 pracovních dnů oproti sjednanému termínu, je prodávající oprávněn uskladnit předmět dodávky na nebezpečí a náklady kupujícího. Po dobu trvání prodlení s odběrem zboží zaplatí kupující prodávajícímu jako náhradu vzniklých skladovacích nákladů měsíční paušál ve výši 5% z kupní ceny, pokud není stanoveno jinak.

6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy dodávka byla předána přepravní službě nebo zaměstnanci kupujícího nebo při osobním odběru zboží kupujícím. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na kupujícího prvním dnem prodlení s převzetím.

7. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny. Kupující bere na vědomí, že v případě neuhrazení kupní ceny řádně a včas nesmí s nezaplaceným zbožím až do zaplacení kupní ceny nijak právně disponovat, tj. zejména jej prodávat, převádět na třetí osoby nebo jej jakkoliv právně zatěžovat (tj. zejména ke zboží zřizovat zástavní nebo obdobné právo).

8. Jakmile se kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny za zboží, je prodávající oprávněn vzít si zboží zpět. Kupující má povinnost umožnit mu přístup ke zboží a taktéž umožnit okamžité navrácení zboží, pokud jej prodávající k tomu vyzve. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady, jež prodávajícímu v souvislosti s vrácením zboží vzniknou.

9. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn převádět na třetí osoby práva a závazky vyplývající pro něj z uzavřených smluv mezi kupujícím a prodávajícím.

10. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a zkontrolovat. Zejména neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky během přepravy, počet balíků. V případě jakýchkoliv závad, poškození zboží, nebo pouze podezření že došlo k poškození zásilky toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a zaznamenat toto do předávacího protokolu k podpisu o převzetí zásilky. V případě shledání porušení přepravního obalu, poškození zboží či vlastního obalu zboží svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo špatném zacházení je kupující oprávněn zásilku nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.

Článek VIII.

Odpovědnost za vady (reklamace)

1. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba počíná běžet převzetím věci kupujícím.

2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je kupující oprávněn tuto vadu v záruční době reklamovat. Kupující uplatňuje reklamaci písemně u obchodníka, který zboží předal, nebo zasláním na adresu firmy. Nákup zboží musí kupující prokázat příslušným prodejním dokladem, který v kopii přiloží k reklamovanému zboží. Kupující je povinen k reklamovanému zboží přiložit také písemný přesný popis důvodu reklamace a uvést, jaké vady jsou předmětem reklamace.

3. Při prodeji zboží kupujícímu, prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou kvalitu. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí, i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží kupujícím v záruční lhůtě.

4. Na alternativní kazety SKIPO CZ s.r.o. poskytuje prodávající dvouletou záruční dobu. U dodávaných alternativních kazet jiných výrobců a u zboží nevyrobeného u prodávajícího se záruční doba a principy záruky řídí podmínkami jednotlivých výrobců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

5. Reklamuje-li kupující zakoupené zboží, prodávající reklamaci řádně prověří a rozhodne o ní dle možností a podle stavu reklamovaného zboží, nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamace. Ve zvlášť složitých případech, kdy vyřízení vyžaduje odborné posouzení, dohodne prodávající s kupujícím lhůtu, ve které rozhodne o reklamaci.

6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7. Volba mezi nároky kupujícího v případě oprávněné reklamace náleží prodávajícímu. Prodávající může bezplatně, včas a řádně odstranit vadu nebo poskytnout kupujícímu slevu z ceny; nebo, nebyla-li věc ještě použita, může prodávající rozhodnout o výměně věci za novou typově stejnou případně typově a uživatelsky ekvivalentní, pokud už se nevyrábí nebo není dostupná.

8. Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání v řádném užívání věci, může kupující podle své volby v záruční době požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné.

9. Záruka u alternativních kazet se vztahuje na kvalitu tisku a na plnou funkčnost výrobku. Každou reklamaci je však třeba posoudit, zejména u kazet, jejichž obsah je již z části nebo úplně vyčerpán. Z tohoto důvodu, v případě reklamace alternativní kazety je nutno kazetu zvážit. Váha kazety určí, je-li reklamovaná kazeta skutečně předmětem reklamace nebo je prázdná a je nutno vyrobit kazetu novou.

10. Vyskytne-li se porucha, případně závažný problém na tiskárně, kde je používána alternativní kazeta prodávajícího, je kupující povinen o této situaci nejdříve uvědomit prodávajícího, který provede spolu s příslušnou servisní firmou posouzení vzniklého stavu a návrh řešení. V případě, že porucha tiskárny byla způsobena prokazatelně alternativní kazetou od prodávajícího, je prodávající povinen zajistit na své náklady opravu tiskárny.

11. Kupující ztrácí nárok na náhradu nákladů na opravu, když závadu na tiskárně nenahlásí v první řadě prodávajícímu a provede opravu sám nebo u jiné servisní organizace, která opraví tiskárnu bez vědomí prodávajícího. Protože prodávající nemůže v tomto případě kontrolovat ani potvrzovat oprávněnost rozhodnutí servisní organizace, přebírá na sebe kupující náklady na tuto nenahlášenou opravu v plné výši bez nároku na jakékoliv další odškodnění. Kupující ztrácí nárok na náhradu nákladů na opravu, bude-li zjištěno, že využívá služeb jiného dodavatele alternativních nebo renovovaných kazet, než služeb prodávajícího, nebo tyto dodavatele střídá a není tak možno prokázat, že závada vznikla v příčinné souvislosti s použitím alternativních kazet prodávajícího.

12. V případě, že kupující vrací prodávajícímu zboží nebo mu jej zasílá k opravě, nese kupující náklady spojené s přepravou věci k prodávajícímu.

Článek IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující jako spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, jež bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Taktéž nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a kupujícímu byla nemožnost odstoupení od takovéto smlouvy sdělena prodávajícím předem.

2. Nejedná-li se o případ, kdy nelze odstoupit od smlouvy, má kupující – spotřebitel u zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu podle § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost SKIPO CZ s.r.o. sídlem Vysoké Mýto, formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, e-mailem). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy zasílá kupující na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

4. Při odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží je povinen kupující odeslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5. Pokud odstoupí kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy peněžní prostředky přijaté od kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí peněžní prostředky kupujícímu prostřednictvím poštovní poukázky nebo převodem na bankovní účet, pokud s tím bude kupující souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či být jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím (návody, apod.). Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty včetně daňového dokladu a záručního listu. Zboží zasílané prodávajícímu zpět na dobírku nebude akceptováno.

7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. Pokud již kupující hodnotu objednaného zboží uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

Článek X.

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále vše jen jako „osobní údaje“).

2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Článek XI.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, prodávající informuje kupujícího, že webové stránky prodávajícího využívají pro svou činnost soubory cookies, včetně trvalých. Kupující však má možnost tyto cookies zakázat.

4. Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou řešeny mimosoudní cestou, pokud by přesto nedošlo k dohodě, platí, že v případě sporu je příslušný pro jeho rozhodnutí soud v sídle prodávajícího.

5. Kupující bere na vědomí, že má možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy prostřednictvím věcné příslušného subjektu - České obchodní inspekce.

6. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7. Předáním objednávky zákazník potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

8. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2016.

 

Proč nakupovat právě u nás?

expedice
po-pá až do 15:30 hod.

17 let
zkušeností v oboru

zdarma
doprava na vše

12 000+
produktů skladem

Doprava zboží

Zboží skladem u Vás do 24hod.

Potřebujete poradit

tel.: 774 49 47 49
info@toneryskipo.cz

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

E-mailový zpravodaj

Získejte každý měsíc nabídku zboží za výhodnou cenu!

Vložením e-mailové adresy do formuláře souhlasíte s občasným zasíláním novinek na váš e-mail. Zasílání můžete kdykoliv zrušit.

Zajímá Vás

    Kde nás najdete?

    Sledujte novinky a zajímavosti na sociálních sítích.

    Copyright © 2024 SKIPO CZ s.r.o. - všechna práva vyhrazena

    Eshop vytvořilo studio: Pixel Design | Home | Podmínky užití | Mapa stránek

    Při nákupu nad 5000 Kč získáte volný lupen do multikina Cinestar